ಸುಸ್ವಾಗತಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ-ದೂರುಗಳ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ-2017

ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳು

(ಮಾರ್ಚ್-2018)

     ಬಾಕಿ ದೂರುಗಳು
  (
ಮಾರ್ಚ್-2018)

ವಿಲೇ ಆದ ದೂರುಗಳು
(ಮಾರ್ಚ್
-2018)

ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ದೂರುಗಳು

22

20

18

24

ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ

ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು

ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ

ಸಂಜೀವಿನಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 04/03/2018ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.


ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೇರ್ ಫೂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಭೈರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕ.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ (BE-Civil/BSc Agri/Horti/Siri) ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಭೈರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕ.

ಸಂಜೀವಿನಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಲ್ಲಿ ನಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೇರ್ ಫೂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬೇರ್ ಫೂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಸುಪರವೈಸರ  ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ  ಪಟ್ಟಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಿ.ಪಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು  ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ: 31-3-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ: 31-3-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ: 31-3-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ: 31-3-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಹಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕ್ಲರ್ಕ / ವಸೂಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ. 23/03/2017

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾಂತ್ವನಾ ಯೋಜನೆ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ  ವರದಿ-ಬೆಳಗಾವಿ.