ಸುಸ್ವಾಗತಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ-ದೂರುಗಳ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ-2018

ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳು

(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ-2018)

     ಬಾಕಿ   ದೂರುಗಳು
  (
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ-2018)

ವಿಲೇ ಆದ ದೂರುಗಳು
(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ
-2018)

ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ದೂರುಗಳು

9

20

6

23

ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ - ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲೂರು,ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಆಹ್ವಾನ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲಾಖೆಯಲಿರುವ ಟಿ.ಬಿ.ಎಚ್.ವಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಡ-1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:25-5-2018.

ದಿನಾಂಕ: 31-3-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ: 31-3-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ: 31-3-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ: 31-3-2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಹಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕ್ಲರ್ಕ / ವಸೂಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ. 23/03/2017

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾಂತ್ವನಾ ಯೋಜನೆ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ  ವರದಿ-ಬೆಳಗಾವಿ.