ಸುಸ್ವಾಗತ2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಹಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ / ಕ್ಲರ್ಕ / ವಸೂಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ. 23/03/2017

ಗ್ರೇಡ್ ೧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಭಿರುದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:14-12-2016

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲರ್ಕ್/ ಬಿಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ:26-08-2016

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಪಂ ಯೋಜನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಗೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾಂತ್ವನಾ ಯೋಜನೆ

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ


ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ  ವರದಿ-ಬೆಳಗಾವಿ.